Oppiaineet

Vastaavuustaulukko OPS2003 JA OPS2016

Biologia
1. Elämä ja evoluutio (BI01)
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta biologiaa ja sen opiskelua kohtaan käyttää ja arvioi kriittisesti biologisia tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee erilaisia näkemyksiä biologialle ominaisella tavalla tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merkityksen osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen tai projektin yhdessä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • Biologia tieteenä elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatiotasot biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät biologisen tiedon esittäminen mallien avulla
 • Solu elämän perusyksikkönä elämän syntyvaiheet solujen rakenne ja energiatalous DNA ja geenien ilmeneminen
 • Eliön elinkaari suvullinen ja suvuton lisääntyminen muuntelu kasvu, kehittyminen ja kuolema
 • Evoluutio luonnonvalinta ja sopeutuminen lajien syntyminen ja häviäminen 152 eliökunnan sukupuu
 • Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen

2. Ekologia ja ympäristö (BI02)

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenteiden, vuorovaikutusten ja toimintojen periaatteet osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä sekä tuntee menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan välttämättömyyden sekä oppii toimimaan niiden mukaisesti osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskevan tutkimuksen tai ympäristön tilaa koskevan yhteisen kehittämisprojektin.

Keskeiset sisällöt

Ekologian perusteet

 • elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukset
 • ekosysteemien rakenne ja palautuvuus
 • aineiden kierto ja energian virtaus ekosysteemissä
 • luonnon monimuotoisuus
 • populaatioiden ominaisuudet
 • lajien väliset suhteet
 • eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja eliöiden levinneisyys
 • Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
 • ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset
 • luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdistuvat uhkat
 • aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongelmat
 • paikalliset ympäristöongelmat
 • Kohti kestävää tulevaisuutta
 • ekosysteemipalveluiden merkitys
 • ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa lähiympäristössä
 • Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssin teemoina ovat luonnon toiminta ja merkitys ihmiselle. Kurssilla käsitellään myös luonnon monimuotoisuutta, ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä kestävän tulevaisuuden toteuttamista. Keskeisiä sisältöjä ovat ekosysteemien toiminta, lajien väliset suhteet ja ympäristön muutokset.

3. Solu ja perinnöllisyys (BI03)

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että

 • opiskelija käyttää käsitteitä, malleja ja teorioita tarkastellessaan soluihin ja perinnöllisyyteen liittyviä ilmiöitä
 • syventää osaamistaan solun eri osien toiminnasta ja ymmärtää eliöiden rakenteiden ja toimintojen pohjautuvan solutason prosesseihin
 • tutkii erilaisia soluja, solukoita ja kudoksia ja tulkitsee niiden rakenteita arvioi solujen ja geenien toimintaa koskevan tiedon merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

  • Solu tutkimuskohteena
  • miten soluja tutkitaan
  • solubiologisen tiedon ja genomitiedon tarve ja käyttö
  • Eliöt rakentuvat soluista
  • biomolekyylit
  • tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta
  • DNA:n ja RNA:n rakenne
  • proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely
  • Solujen lisääntyminen
  • mitoosi ja sen merkitys
  • solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen
  • Periytymisen perusteet
  • geenit ja alleelit
  • sukusolut ja niiden synty meioosissa
  • geenien periytyminen ja ominaisuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle
  • mutaatiot ja mutageenit
  • Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla syvennetään ymmärrystä solun toiminnasta ja sen vaikutuksesta yksilön elämään. Sisältöinä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Kurssilla käytetään myös kokeellisia työtapoja.

4. Ihmisen biologia (BI04)
Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa analysoida kudosten ja elinten rakenteiden toimintaperiaatteita
 • ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia siihen
 • ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana
 • ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia
 • osaa selittää elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan
 • ymmärtää perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen
 • osaa toteuttaa pienimuotoisen ihmisen elimistön toimintaa mittaavan tutkimuksen ja esittää sen tulokset.

Keskeiset sisällöt

 • Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely
 • ravintoaineet ja ruoansulatus
 • verenkiertoelimistö
 • hengityselimistö ja hengityksen säätely
 • Liikkuminen
 • tuki- ja liikuntaelimistö
 • Elintoimintojen säätely
 • hermosto ja aistit
 • umpirauhaset ja hormonit
 • lämmönsäätely
 • kemiallinen tasapaino
 • elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismit
 • Lisääntyminen
 • hedelmöitys, raskaus ja synnytys
 • sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus
 • perimän ja ympäristön merkitys
 • Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi hengitys, aistien toiminta, ruuansulatus, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua ja pysyä terveenä.

5. Biologian sovellukset (BI05)
Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää biologian innovaatioiden ja sovellutusten merkityksen yhteiskunnassa
 • tutustuu bioteknologian menetelmiin, tuotteisiin ja mahdollisuuksiin edistää kestävää tulevaisuutta
 • ymmärtää geeniteknologian mahdollisuudet lääketieteessä ja teollisuudessa
 • ymmärtää mikrobien merkityksen luonnossa ja erilaisissa bioteknologian prosesseissa
 • ymmärtää kasvien ja eläinten jalostuksen merkityksen ravinnontuotannossa
 • osaa arvioida bioteknologian ja genetiikan sovellusten mahdollisuuksia, uhkia ja eettisiä kysymyksiä
  osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen
 • yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • Bioteknologian sovellukset ja merkitys
 • ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottaminen uusiutuvien luonnonvarojen avulla
 • bioteknologian sovellukset teollisuudessa ja ympäristönsuojelussa
 • Mikrobiologian sovellukset ja merkitys
 • bakteerien ja virusten rakenne ja toiminta
 • bakteerien viljely, käsittely ja tunnistaminen
 • mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa
 • Geeniteknologian sovellukset ja merkitys
 • geenitekniikan menetelmät
 • genomitieto
 • mikrobit geeniteknologiassa
 • Kasvi- ja eläinjalostus
 • Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai tutkimus

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

6. Luonnontuntemuskurssi (BI06)

Luonnontuntemuskurssi on käytännönläheinen kurssi, joka suoritetaan kokonaisuudessaan ulkoilmassa. Kurssi järjestetään vaelluksena, joka kestää kolme
päivää. Molemmat yöt vietetään luonnossa. Kurssilla aistitaan luontoa, opitaan peruslajistoa ja Pirkanmaan luonnon ekologian perusteita

Sisältö
Kurssin aikana tehdään kahden yön yli kestävä viikonloppuvaellus Tampereen lähimaastoissa. Kurssilaiset retkeilevät erilaisissa eliöiden elinympäristöissä, kuten erilaisissa metsissä, suolla, rannoilla ja ihmisten asumusten läheisyydessä. Retkillä opiskelija oppii kyseisen paikan tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää kasvupaikkatekijöiden merkityksen lajiston menestymiseen. Kurssilla opiskelijan ymmärrys luonnon monimuotoisuudesta syventyy. Opiskelija oppii näkemään luonnossa vaikuttavia lainalaisuuksia, kuten kasvupaikkatekijöiden, lajiston ja maiseman jatkuvan muutoksen mm. ihmisen toiminnan takia

Tavoitteet
Opiskelija oppii tunnistamaan paikallista eläin- ja kasvilajistoa niiden elinpaikalla ja vertaamaan erilaisia elinympäristöjä lajien kannalta. Opiskelija näkee luonnon monimuotoisuutta omalla kotiseudullaan. Retkioloissa opiskelija saa kokemuksen luonnossa olemisesta ja siitä, kuinka lähellä luontoa me elämme. Opiskelija oppii arvostamaan lähiluontoa enemmän ja rohkaistuu kulkemaan luonnossa myöhemminkin

Arvioinnin perusteet
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. Arvioinnissa otetaan huomioon aktiivisuus retkellä ja menestyminen kurssin kahdessa kokeessa, jotka tehdään retken aikana. Kokeet mittaavat retkellä opittujen lajien tuntemusta ja esille tulleiden ekologiaan liittyvien asioiden ymmärtämistä. Kurssia ei voi tenttiä.

7. Biologian kertauskurssi (BI07)
Kurssilla opiskelija kertaa opiskelemansa biologian kurssit, huomaa käsiteltyjen asioiden yhteyden toisiinsa ja harjoittelee vastaamista ylioppilaskirjoitusten kysymyksiin

Sisältö
Kurssilla käydään läpi kaikki ne opetussuunnitelman määräämät biologian sisällöt, jotka opiskelijoiden mielestä vaativat yhdessä kertaamista.

Tavoitteet
Opiskelija ymmärtää opiskelemiensa kurssien osalta biologisia ilmiöitä ja niiden muodostamia kokonaisuuksia. Hän oppii biologian ylioppilaskysymysten vastaamistekniikkaa. Kurssin käytyään opiskelija tuntee hallitsevansa biologian oppimäärän ja olevansa hyvin valmistautunut ylioppilaskirjoituksiin.

Arvioinnin perusteet
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opiskelua, jatkuvaa hyvää tunti-työskentelyä, läsnäoloa ja kurssikokeen suorittamista. Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän. Kurssia ei voi tenttiä.

8. Biologian työkurssi (BI08)
Kurssilla syvennytään biologian oppimäärän aiheisiin tv-dokumenttien ja opetusvideoiden avulla. Suurin osa kurssin sisällöstä on ihmisen biologiaan liittyvää. Kurssilla harjoitellaan myös pienten harjoitustehtävien avulla erityisesti ihmisen biologiaan liittyviä asioita

Sisältö
Kurssilla katsotaan laadukkaita dokumentteja ja opetusohjelmia ja tehdään pienissä ryhmissä kuhunkin aihealueeseen kuuluvuvia harjoituksia.

Tavoitteet
Kurssin käytyään erityisesti ihmisbiologian kurssin aihepiirien ymmärys on kasvanut. Opiskelija on oppinut tarkemmin kuin peruskursseilla ihmisen rakenteiden ja elintoimintojen kompleksisuudesta ja myös perusbiologisista ilmiöistä, jotka mahdollistavat elämän

Arvioinnin perusteet
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista tunneille osallistumista. Kurssista ei ole koetta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä,

Englanti
Hyödyllisiä linkkejä

Sanakirjoja – dictionaries

OneLook Dictionary
bab.la

Tietosanakirjoja – encyclopedias

My Virtual Encyclopedia

Pakollinen kurssi EN6 (Nature & the environment) ja syventävä kurssi EN8 (Global issues)

Forests in Finland 
Rainforests
World wildlife fund 
Citizens´action 1
Citizens´action 2
Action against ads

1. Englannin kieli ja maailmani (ENA01)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla käsitellään nuoren arkielämään liittyviä aihepiirejä. Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Kurssilla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä.

2. Ihminen verkostoissa (ENA02)
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelija pyrkii parantamaan kommunikaatiovarmuuttaan ja hän tutustuu eri viestintäkanaviin.

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA03)
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin ja luovaan toimintaan. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstion tuottamista ja ymmärtämistä.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA04)
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja vaikuttamiseen Suomessa sekä maailmalla. Opiskelija kehittää kriittistä lukutaitoaan ja tiedonhakutaitojaan.

5. Tiede ja tulevaisuus (ENA05)
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla tutustutaan englantiin tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä sekä pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita. Opiskelija kehittää argumentointitaitojaan suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA06)
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatkoopinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla syvennetään jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa englannin kielitaitoa. Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (ENA07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kielellistä tarkkuuttaan omien tarpeidensa ja taitotasonsa mukaan.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA08)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Seudullinen opetussuunnitelma
Kurssilla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Pakollisten kurssien aihepiirejä kerrataan ja laajennetaan.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

9. Abikurssi (ENA09)

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Opiskelijaa ohjataan seuraamaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita eri viestimistä. Kurssilla painotetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti, ylioppilaskirjoituksiin suuntautuen.

Arviointi
Kurssi arvioidaan numeroin.

10. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA10)

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Opiskelijaaa ohjataan seuraamaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita eri 91 viestimistä. Kurssilla painotetaan kielitaidon eri osa-alueitta monipuolisesti, ylioppilaskirjoituksiin suuntautuen.

Arviointi
Kurssi arvioidaan numeroin.

11. Paranna taitojasi (ENA11)

 

Espanja
1. Elämän tärkeitä asioita (EAB21)

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

2. Monenlaista elämää (EAB22)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

3. Hyvinvointi ja huolenpito (EAB23)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

4. Kulttuuri ja mediat (EAB24)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (EAB25)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

6. Yhteinen maapallomme (EAB26)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

7. Kansainvälinen toiminta (EAB27)

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

8. Viesti puhuen ja kirjoittaen (EAB28)

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

9. Abikurssi (EAB29)

Kurssin aikana vahvistetaan kielitaidon eri osa-alueita (kuullunymmärtäminen, luetunymmärtäminen ja kirjoittaminen) sekä kerrataan keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia yo-kirjoituksissa esiintyviä tehtävätyyppejä. Aineistona käytetään vanhoja yo-kokeita, oppikirjaa sekä opettajan kokoamaa muuta materiaalia.

Sisältö
Kurssilla harjoitellaan vanhojen yo-kokeiden tehtävätyyppejä monipuolisesti ja kerrataan opiskelijoiden tarpeiden mukaan rakenteita ja sanastoa hyödyntäen oppikirjaa ja opettajan kokoamaa materiaalia. Kurssin suunnittelussa otetaan huomioon alusta lähtien opiskelijoiden toiveet ja tarpeet opiskeltavien sisältöjen suhteen ja suunnitelmaa muokataan tarvittaessa kurssin edetessä yhteisen keskustelun kautta.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelija espanjan lyhyen yo-kokeen 108 suorittamiseen. Opiskelijaa ohjataan arvioimaan omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan suhteessa yo-kokeen vaatimuksiin sekä löytämään keinoja kehittää kielitaitoaan suhteessa omiin tavoitteisiinsa. Tärkeässä roolissa ovat opettajan antama palaute ja ohjaus sekä vertaispalaute.

Italia
1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (IAB31)
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan
uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin.
Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia
viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

2. Matkalla maailmassa (IAB32)
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen
kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää
kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.
3. Elämän tärkeitä asioita (IAB33)
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja
tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin,
kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

4. Monenlaista elämää (IAB34)
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin
vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin
aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja
ulkomailla.

5. Hyvinvointi ja huolenpito (IAB35)
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista
kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan
taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja
elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä
asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

6. Kulttuuri ja mediat (IAB36)
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai
-alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta
näkökulmasta.
7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (IAB37)
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit
liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten
tulevaisuudensuunnitelmiin.

8. Yhteinen maapallomme (IAB38)
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden
tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen
yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä
kestävästä elämäntavasta.
Kotitalous
Kalevan lukiossa on mahdolliseta suorittaa kaksi niin sanottua “perinteistä”
kotitalouskurssia (Kotitalous 1 ja 2). Lisäksi tarjolla on kursseja, joissa opiskellaan
tarkemmin ja yksilöidymmin kotitalouden eri osa-alueita (Leivontakurssit 1 ja2, Bon
appetit, Edullista elämää -kurssi, Kokkikirjakurssi sekä Gastronauttikurssi). Myös
lukiodoplomin suorittaminen on mahdollista. Uusia kursseja kehitellään lisäksi
tarpeen ja kysynnän mukaan.

1.– 2. Kotitalous 1-2 (KT01 – 02)
(IAB38)
Kursseilla kerrataan ja syvennetään peruskoulussa opittuja tietoja ja taitoja. Kurssien
pää-tavoitteena on virittää harrastusta ja kiinnostusta kodin töihin. Kotitalouteen
kuuluvaa ruoanlaittoa opiskellaan tunneilla pienissä ryhmissä siten, että jokainen
ryhmä valmistaa oman ryhmänsä ateriakokonaisuuden. Kurssien sisältöaiheita ovat
ruoka ja ruoanvalmistus, hygienia, ympäristö ja kierrätys, ateriasuunnittelu, rahankäytön
suunnittelu, ruoan merkitys, terveyttä edistävät valinnat (ravitse-mus),
ruokakulttuurin muuttuminen sekä arjen “pyöritys”.

3. - 4. Leivontakurssit 1 ja 2 (KT03 – 04)
Kurssien tavoitteena on syventää ja laajentaa tietoja ja taitoja leivonnasta sekä
tapakulttuurista. Kursseilla tutustutaan erilaisiin leivonnassa käytettäviin raakaaineisiin
ja työvälineisiin, taikinatyyppeihin ja niistä valmistettuihin leivonnaisiin.
Kurssilla harjoitellaan erilaisten juhlien suunnittelua, järjestämistä sekä niihin
osallistumista. Kurssein sisältöaiheita ovat leivonnan raaka-aineet sekä työvälineet ja
taikinatyypit, puhtaus ja leivonta, tapatietous, kalenterivuoden juhlat ja niihin
liittyviä leivonnaiset.
5. Bon appetit (KT05)
Kurssin tavoitteena on tutustua kansainvälisen ruokakulttuuriin hankkien tietoja ja
taitoja ruoanvalmistus- ja ruokailutavoista. Kurssin suunnittelussa huomioidaan
oppilaiden kiinnostus ja kokemus. Kurssilla kerrataan keittotaidon keskeiset
perusasiat, jonka jälkeen syvennytään ruoanvalmistuksen ”saloihin” kansainvälisestä
näkökulmasta. Kurssilla suunnitellaan aterioita, valmistetaan ja maistellaan eri
maiden ruokia ja leivonnaisia, katetaan kauniisti sekä harjoitellaan pöytätapoja.
Kurssilla tehdään mahdollisuuksien mukaan projektityö sekä vierailukäyntejä. Kurssin
sisältöaiheita ovat ruoanvalmistuksen keskeiset käsitteet, ruoanvalmistuksen
keskeiset menetelmät, kattaminen ja tarjoilu sekä pöytätavat, kansainväliset
267
ruokakulttuurit laajoina kokonaisuuksina, ajankohtaiset näkökulmat ruokaan sekä
Suomeen juurtuneet kansainväliset ruoat ja ruokailuun liittyvät tavat.

6.Kasvisruokakurssi (KT06)
Kurssilla tutustumme erityyppisten kasvisruokien valmistamiseen. Valmistamme
kasviksista vokki-, kastike-, kiusaus-, keitto-, pihvi- ja salaattiruokia sekä leivomme
erilaisia kasvispiiraita. Mietimme syitä miksi jotkut valitsevat kasvisruokavalion ja
opiskelemme minkälaisia erilaisia kasvisruokavalioita on. Opettelemme
tunnistamaan erilaisia kasviksia sekä näiden ravintoarvoja, säilytystä ja
säilyvyysaikoja. Kurssiin sisältyy projektityö, jossa oppilas suunnittelee ja toteuttaa
itsenäisesti yhden kasvisruokakokonaisuuden. Kurssi arvioidaan numeroin 4-10.
7. Hygieniapassikurssi (KT07)
Kurssilla käydään läpi elintarvikehygienian perusteita sekä teoreettisesti että ruokia
valmistamalla. Kurssi tähtää hygieniaosaamistestin eli hygieniapassin suorittamiseen.
Kurssi arvostellaan numeroin 4 – 10.
8. Juhlaruokakurssi (KT08)
Kurssilla paneudutaan laadukkaan ruoanvalmistuksen saloihin, käydään läpi
juhlaruokia sekä korostetaan eri ruokailutilanteisiin sopivia käytöstapoja. Kurssin
tavoitteena on tutustua gastronomiseen ruokakulttuuriin hankkien tietoja ja taitoja
laadukkaista ruoanvalmistustavoista sekä oikeista ruokailutavoista. Kurssin
suunnittelussa huomioidaan oppilaiden kiinnostus ja kokemus. Kurssin työtapoihin
kuuluu mm. pienien ruokamäärien valmistaminen ryhmittäin. Kurssin sisältöaiheita
ovat: gastronomian ja ruoanvalmistuksen keskeiset käsitteet, laadukkaan
ruoanvalmistuksen keskeiset menetelmät, kattaminen ja tarjoilu sekä pöytätavat.
9. Kakkukurssi (KT09)
Kakkukurssilla leivomme kaikenlaisia kakkuja tavallisista kermakakuista
fantasiakakkuihin ja kakkutikkareihin. Kurssin tavoitteena on syventää
leivontataitoja, lisätä kädentaitoja sekä antaa luovuudelle ja taiteellisuudelle vapaat
kädet. Opimme leivontataitojen lisäksi erilaisia koristelutekniikoita,
sommittelutaitoja, värioppia ja saamme valmiudet itsenäiseen ja innovatiiviseen
työskentelyyn. Kurssi arvostellaan numeroin 4-10.

Kotitalous Kalevan lukiossa

Kuvataide
Liikunta

Liikunta

Kalevan lukiossa tavoitteena on, että jokainen saa liikunnasta myönteisiä
kokemuksia ja hyvät lähtökohdat elinikäisen liikunnan harrastamiseen.
Valinnaiskursseja on pakollisten kahden lisäksi yhteensä 10, joten jokaiselle
löytyy varmasti mielekkäitä kursseja. Valinnaiskursseja on mm.
– Pallo- ja mailapelikursseja
– Kuntosalikurssi (koulussa oma laadukas kuntosali)
– Elämysliikuntakurssi
– Kamppailukurssi
– Tanssikursseja
– Liikunnan harrastuneisuuskurssi
– Liikuntadiplomikurssi

Musiikki

Musiikin erityistarjonta

Kalevan lukiossa voi opiskella runsaasti musiikkia. Musiikin kurssit painottuvat toiminnallisuuteen ja ryhmässä musisointiin. Kahdella pakollisella ja kolmella syventävällä kurssilla tutustutaan monipuolisesti erityyliseen musiikkiin. Soveltavilla kursseilla voi lisäksi keskittyä itselleen sopivimpiin musiikin alueisiin. Soveltavana kurssina toimiva kuoro harjoittelee viikoittain läpi lukuvuoden.

Musiikinopetuksen lähtökohtana on, että jokaisella on mahdollisuus laulaa ja soittaa taidoista ja aiemmista opinnoista riippumatta. Musiikkitunneilla etsitään omaa tapaa ilmaista itseään musiikin keinoin. Sen tavan ei tarvitse olla kaikille sama; joku laulaa, joku soittaa, joku ehkä kuuntelee, kirjoittaa, säveltääkin, joku miksaa tai äänittää. Oleellista on ymmärtää, että musiikista on iloa ja hyötyä jokaiselle.

Kalevassa soitto soi ja laulu raikaa koulun erilaisissa juhlissa. Lisäksi jaksojen lopussa, musiikkiluokassa kuullaan tarjonnan mukaan kursseihin liittyviä pienimuotoisia musiikkiesityksiä.

 

Kurssit

Pakolliset kurssit

Musiikki ja minä (MU1)
Moniääninen Suomi (MU2)

Syventävät kurssit

Ovet auki musiikille (MU3)
Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)
Musiikkiprojekti (MU5)

Soveltavat kurssit

Näyttämömusiikki (MU6)
Musiikki tutuksi kuunnellen (MU7)
Kitaransoiton alkeet (MU8)
Nuottien maailma (MU9)
Sävellyspaja (MU10)
Äänentoiston perusteet (MU11)
Studioäänityksen perusteet (MU12)
Studioäänityksen jatkokurssi (MU13)
Kitaransoiton jatkokurssi (MU14)
Musiikin lukiodiplomi (MU15)
Yhtyemusisointi (YMU)
Kuoro (KUO)
Yhtyelaulu (YLA)

– MU6 (näyttämömusiikki) on toteutettu yhteistyössä äidinkielen ilmaisutaitokurssin (AI10) kanssa.
– Opiskelijalla on mahdollisuus saada kurssisuoritus yhtyemusisoinnista (YMU), kuorosta (KUO) ja yhtyelaulusta (YLA) 5 kertaa.

Musiikkioppilaitoksissa suoritetut opinnot

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään soveltaviksi kursseiksi musiikkioppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Todistus suoritetuista opinnoista toimitetaan musiikinopettajalle.

Peruskurssitasoiset suoritukset 1 kurssi/ suoritus
Peruskurssitasoisia kursseja voidaan hyväksi lukea vain, jos ne on suoritettu lukioaikana.

Peruskurssitasoa ylemmät suoritukset 2 kurssia/suoritus
Peruskurssitasoa ylempiä suorituksia voidaan hyväksi lukea, jos ne on suoritettu lukioaikana tai sitä aikaisemmin.

Instrumenttiopinnot 1-3 (MU20-MU22)
Musiikin teoria ja säveltapailu 1-3 (MU23-MU25)
Yleinen musiikkitieto (MU26)
Muut suoritukset (MUXX)

Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4-10.
Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu, H=hylätty)
Keskeytynyt kurssi (K) pitää suorittaa kokonaan uudestaan.

 

Opetussuunnitelma (pdf)

Kuvat

Opetusmateriaali

Musakalu

Musiikkilehtiä

Riffi (musiikkitekniikan aikakauslehti)
Soundi
Rondo
Musiikkilehti

Musiikkioppilaitoksia

Jyväskylän yliopisto (musiikin laitos)
Sibelius akatemia

 
Opinto-ohjaus

 

 


New Media Skills for Dialogue -projekti